Cho trước áp suất cho phép trong ổ trượt đỡ [p] = 10MPa và tỷ số chiều dài/đường kính ngõng trục (l/d) bằng 1,1. Đường kính tính toán của ngõng trục (d, mm) theo áp suất cho phép khi chịu tải hướng tâm R = 13500N là:

Cho trước áp suất cho phép trong ổ trượt đỡ [p] = 10MPa và tỷ số chiều dài/đường kính ngõng trục (l/d) bằng 1,1. Đường kính tính toán của ngõng trục (d, mm) theo áp suất cho phép khi chịu tải hướng tâm R = 13500N là:

A. 35,0

B. 30,0

C. 40,0

D. 45,0

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(p = \frac{R}{{ld}} \le \left[ p \right] \Rightarrow d \ge \sqrt {\frac{R}{{\left( {l/d} \right).\left[ p \right]}}}\)