Tác dụng phá hoại khi thiết bị áp lực bị nổ vỡ thường gây ra hậu quả: 

Tác dụng phá hoại khi thiết bị áp lực bị nổ vỡ thường gây ra hậu quả: 

A. Khi bị nổ vỡ tác hại của nó gây ra rất lớn, có thể làm chết và bị thương nhiều người và sậy đổ công trình.

B. Khi bị nổ vỡ tác hại của nó gây ra hư hỏng thiết bị.

C. Khi bị nổ vỡ tác hại của nó gây ra tiếng nổ lớn gây khó chịu cho người vận hành.

D. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng