Chọn câu sai : Kỹ thuật an toàn đối với máy sinh khí axêtylen là phải:

Chọn câu sai : Kỹ thuật an toàn đối với máy sinh khí axêtylen là phải:

A. Dùng máy sinh khí quá năng suất qui định

B. Mỗi tuần phải kiểm tra một lần những phần nối của máy sinh khí

C. Không được để bã đất đèn ngay ở chỗ đặt máy sinh khí

D. Cấm dùng lửa, hút thuốc… ở nơi đặt máy sinh khí và hố thải bã đất đèn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng