Trước khi bắt đầu công việc phay người công nhân cần chuẩn bị các công việc nào sau đây:

Trước khi bắt đầu công việc phay người công nhân cần chuẩn bị các công việc nào sau đây:

A. Kiểm tra tình trạng của máy và dây nối đất, tra dầu cho máy theo sách chỉ dẫn

B. Làm quen với tài liệu kỹ thuật: tài liệu thiết kế và công nghệ của công việc

C. Chuẩn bị chỗ làm việc, kiểm tra dụng cụ và đồ gá đã đủ và tốt không

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng