Chọn câu sai : Trong quá trình làm việc trên máy phay người công nhân cần tuân thủ theo các yêu cầu nào sau đây:

Chọn câu sai : Trong quá trình làm việc trên máy phay người công nhân cần tuân thủ theo các yêu cầu nào sau đây:

A. Cho máy làm việc đúng chế độ đã định

B. Không được đo và gạt phoi trong khi máy đang làm việc

C. Làm quen với tài liệu kỹ thuật: tài liệu thiết kế và công nghệ của công việc

D. Chú ý tưới đều đặn dung dịch trơn nguội vào vùng cắt

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng