Nếu thiếu bộ phận nào sau đây thì không được phép làm việc trên máy phay:

Nếu thiếu bộ phận nào sau đây thì không được phép làm việc trên máy phay:

A. Cơ cấu che chắn vùng cắt

B. Các đồ gá vạn năng lớn như đầu chia độ

C. Đòn kẹp và hàm kẹp phôi

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng