Chọn phát biểu ĐÚNG:

Chọn phát biểu ĐÚNG:

A. Máy điện tĩnh chia ra máy điện đồng bộ và máy điện không đồng bộ

B. Máy điện tĩnh gồm máy điện 1 chiều và máy điện xoay chiều

C. Máy điện tĩnh biến đổi cơ năng thành điện năng

D. Máy điện tĩnh dùng để biến đổi các thông số điện năng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng