Điện áp tín hiệu trên collector của transistor ở mạch hình 3.41, là bao nhiêu ?

Điện áp tín hiệu trên collector của transistor ở mạch hình 3.41, là bao nhiêu ?

A. 50mVpp

B. 0,2Vpp

C. 7,5Vpp

D. 15Vpp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng