Chọn phát biểu sai. 

Chọn phát biểu sai. 

Hiệu suất của máy biến áp cho biết tỷ số giữa công suất lối ra P$_{2}$ với công suất đưa vào P$_{1}$.

A. Các máy biến áp công suất trung bình và công suất lớn cho hiệu suất từ 95 – 97%

B. Các máy biến áp công suất nhỏ cho hiệu suất thấp từ 60 – 90%

C. Hiệu suất của máy biến áp cực đại khi tải định mức: hệ số phụ tải k = 1

D. Hiệu suất của máy biến áp cực đại khi hệ số phụ tải k = 0,5.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng