Một máy biến áp một pha có các thông số định mức sau: S$_{đm}$ = 25KVA; U$_{1đm}$ = 380V; U$_{2đm}$ = 127V. Hãy tính dòng định mức.

Một máy biến áp một pha có các thông số định mức sau: S$_{đm}$ = 25KVA; U$_{1đm}$ = 380V; U$_{2đm}$ = 127V. Hãy tính dòng định mức.

A. I1đm = 65,79A ; I2đm = 196,85A

B. I1đm = 65,79A ; I2đm = 21,98A

C. I1đm = 589A ; I2đm = 196,85A

D. I1đm = 65,79A ; I2đm = 19,68A

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng