Yếu tố nào sau đây không thuộc yếu tố tâm lý của người mua:

Yếu tố nào sau đây không thuộc yếu tố tâm lý của người mua:

A. Động cơ

B. Nhận thức

C. Lối sống

D. Niềm tin, thái độ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng