Chu trình máy lạnh 1 cấp nén hơi dùng gas lạnh R134a có: p$_{c}$ = 13,2bar; p$_{e}$ = 4,2bar; t$_{c}$ = 50°C; t$_{e}$ = -10°C. Enthalpy h$_{1}$ = 404,5kJ/kg; h$_{2}$ = 428,5kJ/kg; h$_{3}$ = 271,9kJ/kg; h$_{4}$ = 271,9kJ/kg. Hệ số làm lạnh bằng:

Chu trình máy lạnh 1 cấp nén hơi dùng gas lạnh R134a có: p$_{c}$ = 13,2bar; p$_{e}$ = 4,2bar; t$_{c}$ = 50°C; t$_{e}$ = -10°C. Enthalpy h$_{1}$ = 404,5kJ/kg; h$_{2}$ = 428,5kJ/kg; h$_{3}$ = 271,9kJ/kg; h$_{4}$ = 271,9kJ/kg. Hệ số làm lạnh bằng:

A. 3,52

B. 5,52

C. 4,52

D. 6,52

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng