Chu trình máy lạnh 1 cấp nén hơi dùng gas lạnh R134a. Quá trình 3-4 đi qua van tiết lưu là:

Chu trình máy lạnh 1 cấp nén hơi dùng gas lạnh R134a. Quá trình 3-4 đi qua van tiết lưu là:

A. Quá trình tiết lưu

B. Quá trình đoạn nhiệt

C. Quá trình đẳng enthalpy

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng