Định luật Fourier \(q =  – \lambda .gradt\) có:

Định luật Fourier \(q =  – \lambda .gradt\) có:

A. Chiều dòng nhiệt q ngược chiều với gradt

B. Đơn vị đo của hệ số dẫn nhiệt là w/m2

C. Đơn vị đo của q là w/(m2 .độ)

D. Đơn vị đo của gradt là °C/m2

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng