Chức năng của lục lạp gì là?

Chức năng của lục lạp gì là?

A. Chuyển hóa năng lượng sang dạng năng lượng khác

B. Giúp tế bào phân chia nhờ có năng lượng thực tại.

C. Chuyển hóa năng lượng ánh sáng sang năng lượng vận động.

D. Chuyển hóa năng lượng ánh sáng sang nhiệt

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng