Lizoxome của tế bào tích trữ chất gì?

Lizoxome của tế bào tích trữ chất gì?

A. Vật liệu tạo ribosome

B. Các emzym thủy phân.

C. ARN

D. Glicoprôtêin đang được xử lí để tiết ra ngoài.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng