Có bao nhiêu Bang ở Đức thành lập tòa án Hiến pháp bang cho riêng mình để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hiến pháp của Bang đó?

Có bao nhiêu Bang ở Đức thành lập tòa án Hiến pháp bang cho riêng mình để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hiến pháp của Bang đó?

A. Chỉ có 12/16 bang thành lập

B. Chỉ có 13/16 bang thành lập

C. Chỉ có 14/16 bang thành lập

D. Chỉ có 15/16 bang thành lập

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng