Corpus Juris Civils là thuật ngữ có nguồn gốc?

Corpus Juris Civils là thuật ngữ có nguồn gốc?

A. La tinh

B. Tây La Mã

C. Đông La Mã

D. La Mã cổ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng