Có bao nhiêu tiếp giáp PN trong BJT?

Có bao nhiêu tiếp giáp PN trong BJT?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng