Loại vật liệu nào là vùng base của transistor PNP?

Loại vật liệu nào là vùng base của transistor PNP?

A. Dạng P

B. Dạng N

C. Dạng base

D. Dạng PN

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng