Có thể chia cơ thể sống thành những nhóm nào?

Có thể chia cơ thể sống thành những nhóm nào?

A. Virus, sơ hạch, chân hạch. 

B. Virus, sơ hạch, động vật, thực vật. 

C. Virus, vi sinh vật, động vật, thực vật.

D. Virus, vi khuẩn, động vật, thực vật. 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng