Trong các nguyên tố sau, nguyên tố nào chiếm số lượng ít nhất trong cơ thể người?

Trong các nguyên tố sau, nguyên tố nào chiếm số lượng ít nhất trong cơ thể người?

A. Nitơ. 

B. Carbon.

C. Hydro.

D. Phospho. 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng