Common law là luật không do cơ quan lập pháp làm ra mà được hình thành từ:

Common law là luật không do cơ quan lập pháp làm ra mà được hình thành từ:

A. Phong tục dân tộc

B. Tập quán pháp

C. Án lệ

D. Án lệ và cả tập quán pháp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng