Công cấp cho chu trình có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị:

Công cấp cho chu trình có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị:

A. p-v

B. T-s

C. Cả p-v và T-s

D. Không biểu thị được trên đồ thị p-v lẫn T-s

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng