Hiệu suất nhiệt được tính theo công thức:

Hiệu suất nhiệt được tính theo công thức:

A. \({\eta _t} = \frac{{\left| {{q_2}} \right|}}{{{q_1}}}\)

B. \({\eta _t} = \frac{{\left| {{q_2}} \right|}}{{{q_1} – \left[ {{q_2}} \right]}}\)

C. \({\eta _t} = 1 – \frac{{\left| {{q_2}} \right|}}{{{q_1}}}\)

D. \({\eta _t} = \frac{{\left| {{q_2}} \right|}}{l}\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng