Công kỹ thuật tham gia quá trình đẳng tích 1-2 của khí lý tưởng:

Công kỹ thuật tham gia quá trình đẳng tích 1-2 của khí lý tưởng:

A. \({l_{kt}} = \frac{k}{{k – 1}}*R*({T_2} – {T_1})\)

B. \({l_{kt}} = \frac{1}{{k – 1}}*R*({T_2} – {T_1})\)

C. \({l_{kt}} = R*({T_2} – {T_1})\)

D. \({l_{kt}} = R*({T_1} – {T_2})\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng