Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng tích của khí lý tưởng:

Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng tích của khí lý tưởng:

A. Bằng độ biến thiên nội năng

B. Bằng độ biến thiên enthalpy

C. Bằng độ biến thiên entropy

D. Bằng công kỹ thuật

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng