Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng tích của khí lý tưởng:

Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng tích của khí lý tưởng:

A. \(q = \left. {{c_v}} \right|_{{t_1}}^{{t_2}}*\Delta T\)

B. \(q = {c_v}*\Delta T\)

C. \(q = c{‘_v}*\Delta T\)

D. \(q = R*\Delta T\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng