Công thức xác định đường kính vòng chia của trục vít là:

Công thức xác định đường kính vòng chia của trục vít là:

A. d1=m.q

B. d1=m. Z1

C. da1=m.(Z1+2.5)

D. da1=m.(Z1+2)  

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng