Công ty M vừa chia cổ tức 3.000 đồng cho một cổ phiếu có mệnh giá là 10.000 đồng Năm tới dự kiến tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là 6%; sau đó tốc độ tăng trưởng cổ tức dự kiến cố định ở mức 5% cho đến mãi mãi. Nếu suất sinh lời yêu cầu của nhà đầu tư là 10% thì nhà đầu tư sẽ sẵn sàng mua cổ phiếu của công ty M với giá bao nhiêu?

Công ty M vừa chia cổ tức 3.000 đồng cho một cổ phiếu có mệnh giá là 10.000 đồng Năm tới dự kiến tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là 6%; sau đó tốc độ tăng trưởng cổ tức dự kiến cố định ở mức 5% cho đến mãi mãi. Nếu suất sinh lời yêu cầu của nhà đầu tư là 10% thì nhà đầu tư sẽ sẵn sàng mua cổ phiếu của công ty M với giá bao nhiêu?

A. 63.000 đồng

B. 78.750 đồng

C. 79.500 đồng

D. 63.600 đồng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng