Đơn vị đo áp suất chuẩn là:

Đơn vị đo áp suất chuẩn là:

A. Pa

B. at

C. mm H2O

D. mm Hg

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng