Đa số ADN trong tế bào nhân thực nằm ở đâu?

Đa số ADN trong tế bào nhân thực nằm ở đâu?

A. Lưới nội chất.

B. Trung thể.

C. Không bào.

D. Nhân

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng