Đặc điểm nào sau đây của nhân giúp nó giữ vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

Đặc điểm nào sau đây của nhân giúp nó giữ vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

A. Có cấu trúc màng kép

B. Có nhân con.

C. Chứa vật chất di truyền.

D. Có khả năng trao đổi chất với môi trường tế bào chất.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng