Trong quá trình nguyên phân, NST phân chia về hai cực ở?

 Trong quá trình nguyên phân, NST phân chia về hai cực ở?

A. Kỳ đầu.

B. Kỳ giữa. 

C. Kỳ sau.

D. Kỳ cuối.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng