Dịch vụ nào sau đây gọi là dịch vụ gia tăng của dịch vụ cắt/uốn tóc:

Dịch vụ nào sau đây gọi là dịch vụ gia tăng của dịch vụ cắt/uốn tóc:

A. Thợ giỏi

B. Kinh doanh lâu năm

C. Có trị liệu sắc đẹp

D. Các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng