Quan điểm marketing 4P và 4C:

Quan điểm marketing 4P và 4C:

A. Đối lập nhau

B. Mâu thuẫn nhau

C. Bổ sung cho nhau

D. Cả A, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng