Giá trị dành cho khách hàng là:

Giá trị dành cho khách hàng là:

A. Giá trị mà khách hàng nhận được từ người bán

B. Giá trị mà khách hàng nhận được từ tiêu dùng sản phẩm

C. Chênh lệch giữa tổng giá trị mà khách hàng nhận được từ sản phẩm/dịch vụ hoặc/ và người bán với tổng chi phí của khách hàng.

D. Tất cả đều không đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng