Đại lượng nào dưới đây là đại lượng chỉ đúng trong quá trình đẳng áp 1-2 của khí lý tưởng: 

Đại lượng nào dưới đây là đại lượng chỉ đúng trong quá trình đẳng áp 1-2 của khí lý tưởng: 

A. \(\Delta u = 0\)

B. \(\Delta h = {c_p}*\Delta T\)

C. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

D. \(dl = p*dv = 0\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng