Trong quá trình đẳng áp 1-2 của khí lý tưởng có s$_{2}$ > s$_{1}$ thì:

Trong quá trình đẳng áp 1-2 của khí lý tưởng có s$_{2}$ > s$_{1}$ thì:

A. v2 > v1

B. v2 < v1

C. v2 = v1

D. T2 < T1

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng