Nội năng là năng lượng bên trong của vật. Trong phạm vi nhiệt động lực học, sự biến đổi nội năng bao gồm:

Nội năng là năng lượng bên trong của vật. Trong phạm vi nhiệt động lực học, sự biến đổi nội năng bao gồm:

A. Biến đổi năng lượng (động năng và thế năng) của các phân tử

B. Biến đổi năng lượng liên kết (hóa năng) của các nguyên tử

C. Năng lượng phát sinh từ sự phân rã hạt nhân

D. Bao gồm tất cả các biến đổi năng lượng trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng