Để đảm bảo an toàn điện, cấm ra mệnh lệnh hoặc giao công việc cho những người:

Để đảm bảo an toàn điện, cấm ra mệnh lệnh hoặc giao công việc cho những người:

A. Chưa được kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện, chưa biết rõ những việc sẽ phải làm

B. Chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện, chưa biết rõ những việc sẽ phải làm

C. Chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan

D. Chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan, chưa biết rõ những việc sẽ phải làm

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng