Góc ôm trên bánh chủ động của đai dẹt và đai thang nên lấy bằng:

Góc ôm trên bánh chủ động của đai dẹt và đai thang nên lấy bằng:

A. ≥ 120° và ≥ 120°

B. ≥ 150° và ≥ 120°

C. ≥ 125° và ≥ 145°

D. ≥ 145° và ≥ 125°

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng