Đường cong trượt trong bộ truyền đai là đồ thị biểu hiện mối quan hệ giữa:

Đường cong trượt trong bộ truyền đai là đồ thị biểu hiện mối quan hệ giữa:

A. hiệu suất & hệ số kéo

B. hệ số trượt tương đối & hiệu suất

C. hệ số trượt tương đối & hệ số kéo

D. hiệu suất, hệ số trượt tương đối & hệ số kéo

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng