Đáp án nào sau đây là tên gọi đúng của 3 cách nối dây đai:

Đáp án nào sau đây là tên gọi đúng của 3 cách nối dây đai:

A. Dán, khâu, đúc.

B. Dán, khâu, ép.

C. Dán, khâu, hàn.

D. Dán, khâu, nối bằng vật nối.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng