Ký hiệu ren M10 là:

Ký hiệu ren M10 là:

A. Ren hình thang.

B. Ren tam giác.

C. Ren hình tròn.

D. Ren hình vuông.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng