Hãy chọn câu đúng từ các câu nhận định sau:

Hãy chọn câu đúng từ các câu nhận định sau:

A. Khách hàng là người lệ thuộc vào doanh nghiệp chứ không phải ngược lại.

B. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải thỏa mãn các nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

C. Không có doanh nghiệp của chúng ta thì khách hàng không thể có sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu của mình.

D. Doanh nghiệp là người làm ơn cho khách hàng khi phục vụ họ.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng