Để nối đất bảo vệ thiết bị ta dùng biện pháp nào sau đây:

Để nối đất bảo vệ thiết bị ta dùng biện pháp nào sau đây:

A. Nối đất làm việc

B. Nối đất an toàn (nối đất bảo vệ)

C. Nối đất chống sét

D. Cả ba loại trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng