Để tăng khả năng tải ủa bộ truyền đai, ta sử dụng đai:

Để tăng khả năng tải ủa bộ truyền đai, ta sử dụng đai:

A. đai dẹt

B. đai thang/thang hẹp/lược

C. đai tròn

D. đai răng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng