Để truyền chuyển động giữa các trục song song chéo nhau, ta chọn bộ truyền đai nào?

Để truyền chuyển động giữa các trục song song chéo nhau, ta chọn bộ truyền đai nào?

A. đai dẹt

B. đai thang/thang hẹp/lược

C. đai tròn

D. a và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng