Nhược điểm mối ghép then:

Nhược điểm mối ghép then:

A. Tháo lắp dễ dàng nhưng chế tạo phức tạp

B. Phải làm rãnh trên trục & mayơ

C. Khó đảm bảo tính đồng tâm mối ghép

D. b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng